2017年4月30日彩票开奖:普門品

福利彩票开奖查询公告 www.jgrrs.tw 《觀世音菩薩普門品》,簡稱《普門品》。原是《妙法蓮華經》里的一品,由于觀音信仰傳入中國日益盛行,所以它從漢文譯本內抽出來,成為便于受持讀誦的單行本。它的原本,似乎最初只有長行,所以在漢文譯本如晉竺法護的《正法華經》、姚秦鳩摩羅什的《妙法蓮華經》等中,此品全都是長行。...[詳情]

觀世音菩薩普門品注音

[觀世音菩薩普門品] 發表時間:2014-03-31 作者:未知 [投稿] 放大字體 正常 縮小 關閉 電子版

\

(如發現注音有錯誤,請您聯系我們,便于我們及時糾正,QQ:1300659095。感恩

ěr
shí

jìn、
、

cónɡ
zuò

,
,
piān
tǎn
yòu
jiān
,
,

zhǎnɡ
xiànɡ

、
、
ér
zuò
shì
yán


shì
zūn
,
,
guān
shì
yīn
p ú

、
、


yīn
yuán
、
、
mínɡ
guān
shì
yīn


gào

jìn

shàn
nán

,
,
ruò
yǒu

liànɡ
bǎi
qiān
wàn

zhònɡ
shēnɡ
、
、
shòu
zhū

nǎo
,
,
wén
shì
guān
shì
yīn


,
,

xīn
chēnɡ
mínɡ
,
,
guān
shì
yīnshí
gu ān

yīn
shēnɡ
,
,
jiē

jiě
tuō
。
。
ruò
yǒu
chí
shì
guān
shì
yīn


mínɡ
zhě
,
,
shè


huǒ
,
,
huǒ

nénɡ
shāo
,
,
yóu
shì


wēi
shén


。
。
ruò
wéi

shuǐ
suǒ
piāo
,
,
chēnɡ

mínɡ
hào
,
,


qiǎn
chù
。
。
ruò
yǒu
bǎ i
qiān
wàn

zhònɡ
shēnɡ
,
,
wèi
qiú
jīn
、
、
yín
、
、
liú

、
、
chē

、
、

nǎo
、
、
shān

、
、


、
、
zhēn
zhū
、
、
děnɡ
bǎo
,
,hǎi
,
,
jiǎ
shǐ
使
hēi
fēnɡ
chuī

chuán
fǎnɡ
、
、
piāo
duò
luó
chà
guǐ
guó
,
,

zhōnɡ
ruò
yǒu
nǎi
zhì

rén
、
、
chēnɡ
guān
shì
yīn


mínɡ
zhě
,
,
shì
zhū
rén
děnɡ
,
,
jiē

jiě
tuō
luó
chà
zhī
nàn
。
。

shì
yīn
yuán
,
,
mínɡ
guān
shì
yīn
。
。


ruò

yǒu
rén
、
、
lín
dān ɡ
bèi
hài
,
,
chēnɡ
guān
shì
yīn


mínɡ
zhě
,
,

suǒ
zhí
dāo
zhànɡ
、
、
xún
duàn
duàn
huài
,
,
ér

jiě
tuō
。
。
ruò
sān
qiān

qiān
guó

,
,
mǎn
滿
zhōnɡ

chā
、
、
luó
chà
,
,

lái
nǎo
rén
,
,
wén

chēnɡ
guān
shì
yīn


mínɡ
zhě
,
,
shì
zhū
è
guǐ
、
、
shànɡ

né nɡ

è
yǎn
shì
zhī
,
,
kuànɡ

jiā
hài
。
。
shè

yǒu
rén
,
,
ruò
yǒu
zu ì
、
、
ruò

zuì
,
,
chǒu
xiè
、
、
jiā
suǒ
、
、
jiǎn


shēn
,
,
chēnɡ
guān
shì
yīn


mínɡ
zhě
,
,
jiē

duàn
huài
,
,


jiě
tuō
。
。
ruò
sān
qiān

qiān
guó

、
、
mǎn
滿
zhōnɡ
yuàn
zéi
,
,
yǒu

shānɡ
zhǔ
,
,
jiānɡ
zhū
shānɡ
rén
,
,

chí
zhònɡ
bǎo
、
、
jīnɡ
guò
xiǎn

,
,

zhōnɡ

rén
、
、
zuò
shì
chànɡ
yán


zhū
shàn
nán

、
、


kǒnɡ

,
,

děnɡ
yīnɡ
dānɡ

xīn
chēnɡ
guān
shì
yīn


mínɡ
hào
,
,
shì


nénɡ


wèi
shī

zhònɡ
shēnɡ
,
,

děnɡ
ruò
chēnɡ
mínɡ
zhě
,
,


yuàn
zéi
、
、
dānɡ

jiě
tuō
。
。

zhònɡ
shānɡ
rén
wén
,
,


shēnɡ
yán


nán

guān
shì
yīn


。
。
chēnɡ

mínɡ

,
,


jiě
tuō
。
。jìn

,
,
guān
shì
yīn

wēi
shén
zhī

、
、
wēi
wēi

shì
。
。


ruò
yǒu
zhònɡ
shēnɡ
、
、
duō

yín

,
,
chánɡ
niàn
gōnɡ
jìnɡ
guān
shì
yīn


,
,
biàn
便。
。
ruò
duō
chēn
huì
,
,
chánɡ
niàn
gōnɡ
jìnɡ
guān
shì
yīn


,
,
biàn
便


chēn
。
。
ruò
duō

chī
,
,
chánɡ
niàn
gōnɡ
jìnɡ
guān
shì
yīn


,
,
biàn
便


chī
。
。

jìn

,
,
guān
shì
yīn


、
、
yǒu

shì
děnɡ

wēi
shén

,
,
duō
suǒ
ráo

,
,
shì

zhònɡ
shēnɡ
、
、
chánɡ
yīnɡ
xīn
niàn
。
。
ruò
yǒu

rén
、
、
shè

qiú
nán
,
,

bài
gōnɡ
yǎnɡ
guān
shì
yīn


,
,
biàn
便
shēnɡ


zhì
huì
zhī
nán
,
,
shè

qiú

,
,
biàn
便
shēnɡ
duān
zhènɡ
yǒu
xiānɡ
zhī

,
,

宿
zhí

běn
,
,
zhònɡ
rén
ài
jìnɡ
。
。

jìn

,
,
guān
shì
yīn


yǒu

shì

,
,
ruò
yǒu
zhònɡ
shēnɡ
、
、
gōnɡ
jìnɡ

bài
guān
shì
yīn


,
,


tánɡ
juān
,
,
shì

zhònɡ
shēnɡ
jiē
yīnɡ
shòu
chí
guān
shì
yīn


mínɡ
hào
。
。jìn

,
,
ruò
yǒu
rén
、
、
shòu
chí
liù
shí
èr

hénɡ

shā


mínɡ
zi
,
,

jìn
xínɡ
gōnɡ
yǎnɡ
yǐn
shí
、
、

fu
、
、


、
、

yào
,
,yún
h é
,
,
shì
shàn
nán

、
、
shàn

r én
、
、
gōnɡ

duō
fǒu
?
?


jìn

yán


shèn
duō
,
,
shì
zūn
。
。


yán


ruò

yǒu
rén
、
、
shòu
chí
guān
shì
yīn


mínɡ
hào
,
,
nǎi
zhì

shí

bài
、
、
gōnɡ
yǎnɡ
,
,
shì
èr
rén

,
,
zhènɡ
děnɡ


,
,

bǎi
qiān
wàn

jié
、
、


qiónɡ
jìn
,
,

jìn

,
,
shòu
chí
guān
shì
yīn


mínɡ
hào
,
,


shì

liànɡ

biān


zhī

。
。


jìnbái

yán


shì
zūn
,
,
guān
shì
yīn


yún

yóu

suō

shì
jiè
,
,
yún

ér
wéi
zhònɡ
shēnɡ
shuō

,
,
fānɡ
biàn
便
zhī

,
,

shì
yún

?
?


gào

jìn

shàn
nán

,
,
ruò
yǒu
guó

zhònɡ
shēnɡ
、
、
yīnɡ


shēn


zhě
,
,
guān
shì
yīnxiàn

shēn
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡ


zhī

shēn


zhě
,
,

xiàn

zhī

shēn
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡ

shēnɡ
wén
shēn


zhě
,
,

xiàn
shēnɡ
wén
shēn
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡ

fàn
wánɡ
shēn


zhě
,
,

xiàn
fàn
wánɡ
shēn
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡ


shì
shēn


zh ě
,
,

xiàn

shì
shēn
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡ


zài
tiān
shēn


zhě
,
,

xiàn

zài
tiān
shēn
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡzài
tiān
shēn


zhě
,
,

xiàn


zài
tiān
shēn
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡ

tiān

jiānɡ
jūn
shēn


zhě
,
,

xiàn
tiān

jiānɡ
jūn
shēn
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡ


shā
mén
shēn

d ù
zhě
,
,

xiàn

shā
mén
shēn
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡ

xiǎo
wánɡ
shēn


zhě
,
,

xiàn
xiǎo
wánɡ
shēn
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡ

zhǎnɡ
zhě
shēn


zhě
,
,

xiàn
zhǎnɡ
zhě
shēn
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡ


shì
shēn


zh ě
,
,

xiàn

shì
shēn
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡ

zǎi
guān
shēn


zhě
,
,

xiàn
zǎi
guān
shēn
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡ


luó
mén
shēn

d ù
zhě
,
,

xiàn

luó
mén
shēn
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡ


qiū
、
、

qiū

、
、
yōu

sāi
、
、
yōu


shēn


zhě
,
,

xiàn

qiū
、
、

qiū

、
、
yōu

sāi
、
、
yōu


shēn
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡ

zhǎnɡ
zhě
、
、

shì
、
、
zǎi
guān
、
、

luó
mén


shēn


zhě
,
,

xiàn


shēn
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡ

tónɡ
nán
、
、
tónɡ

shēn


zhě
,
,

xiàn
tónɡ
nán
、
、
tónɡ

shēn
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡ

tiān
lónɡ
、
、

chā
、
、
qián


、
、
ā
xiū
luó
、
、
jiā
lóu
luó
、
、
jǐn

luó
、
、

hóu
luó
qié
、
、
rén
fēi
rén
děnɡ
shēn


zhě
,
,

jiē
xiàn
zhī
ér
wéi
shuō

。
。
yīnɡ

zhí
jīn
gānɡ
shén


zhě
,
,

xiàn
zhí
jīn
gānɡ
shén
ér
wéi
shuō

。
。jìn

,
,
shì
guān
shì
yīn


chénɡ
jiù

shì
gōnɡ

,
,

zhǒnɡ
zhǒnɡ
xínɡ
、
、
yóu
zhū
guó

,
,

tuō
zhò nɡ
shēnɡ
,
,
shì


děnɡ
yīnɡ
dānɡ

xīn
gōnɡ
yǎnɡ
guān
shì
yīn


。
。
shì
guān
shì
yīn

,
,


wèi

nán
zhī
zhōnɡ
、
、
nénɡ
shī

wèi
,
,
shì


suō

shì
jiè
、
、
jiē
hào
zhī
wéi
shī

wèi
zhě
。
。


jìnbái

yán


shì
zūn
,
,

jīn
dānɡ
gōnɡ
yǎnɡ
guān
shì
yīn


。
。


jiě
jǐnɡ
zhònɡ
zhū
bǎo
yīnɡ
luò
、
、
jià
zhí
bǎi
qiān
liǎnɡ
jīn
,
,
ér


zhī
,
,
zuò
shì
yán


rén
zhě
,
,
shòu


shī
zhēn
bǎo
yīnɡ
luò
。
。

shí
guān
shì
yīnkěn
shòu
zhī
。
。

jìn


bái
guān
shì
yī n


yán


rén
zhě
,
,
mǐn

děnɡ

,
,
shòu

yīnɡ
luò
。
。

ěr
shí

gào
guān
shì
yīn
p údānɡ
mǐn


jìn、
、


zh ònɡ
tiān
lónɡ
、
、

chā
、
、
qián


、
、
ā
xiū
luó
、
、
jiā
lóu
luó
、
、
jǐn

luó
、
、

hóu
luó
qié
、
、
rén
fēi
rén
děnɡ

,
,
shòu
shì
yīnɡ
luò
。
。


shí
guān
shì
yīn


mǐn
zhū

zhònɡ
、
、


tiān
lónɡ
、
、
rén
fēi
r én
děnɡ
,
,
shòu

yīnɡ
luò
,
,
fēn
zuò
èr
fēn
,
,

fēn
fèn ɡ
shì
jiā
móu


,
,

fēn
fènɡ
duō
bǎo


。
。jìn

,
,
guān
shì
yīn


yǒu

shì

zài
shén

,
,
yóu

suō

shì
jiè
。
。

ěr
shí

jìn

wèn
yuē


shì
zūn
miào
xiānɡ

,
,

jīn
chóng
wèn

,
,yīn
yuán
,
,
mínɡ
wéi
guān
shì
yīn
?
?miào
xiānɡ
zūn
,
,

d á

jìn

。
。

tīnɡ
guān
yīn
xínɡ
,
,
shàn
yīnɡ
zhū
fānɡ
suǒ
,
,
hónɡ
shì
shēn

hǎi
,
,

jié,
,
shì
duō
qiān


,
,


qīnɡ
jìnɡ
yuàn
。
。

wéi

lüè
shuō
,
,
wén
mí nɡ

jiàn
shēn
,
,
xīn
niàn

kōnɡ
guò
,
,
nénɡ
miè
zhū
yǒu

。
。
jiǎ
shǐ
使
xìnɡ
hài

,
,
tuī
luò

huǒ
kēnɡ
,
,
niàn

guān
yīn

,
,
huǒ
kēnɡ
biàn
chénɡ
chí
。
。
huò
piāo
liú

hǎi
,
,
lónɡ

zhū
guǐ
nán
,
,
niàn

guān
yīn

,
,

lànɡ

nénɡ

。
。
huò
zài


fēnɡ
、
、
wéi
ré n
suǒ
tuī
duò
,
,
niàn

guān
yīn

,
,kōnɡ
zhù
。
。
huò
bèi
è
rén
zhú
,
,
duò
luò
jīn
gānɡ
shān
,
,
niàn

guān
yīn

,
,

nénɡ
sǔn

máo
。
。
huò
zhí
yuàn
zéi
rào
,
,

zhí
dāo
jiā
hài
,
,
niàn

guān
yīn

,
,
xiánxīn
。
。
huò
zāo
wánɡ
nán

,
,
lín
x ínɡ

shòu
zhōnɡ
,
,
niàn

guān
yīn

,
,
dāo
xún
duàn
duàn
huài
。
。
huò
qiú
jìn
jiā
suǒ
,
,
shǒu

bèi
chǒu
xiè
,
,
niàn

guān
yīn

,
,
shì
rán

jiě
tuō
。
。
zhòu

zhū

yào
、
、
suǒ

hài
shēn
zhě
,
,
niàn

guān
yīn

,
,
hái
zhuó

běn
rén
。
。
huò

è
luó
chà
、
、

lónɡ
zhū
guǐ
děnɡ
,
,
niàn

guān
yīn

,
,
shí


gǎn
hài
。
。
ruò
è
shòu
wéi
rào
,
,


zhǎo


,
,
niàn

guān
yīn

,
,

zǒu

biān
fānɡ
。
。
yuán
shé


xiē
,
,


yān
huǒ
rán
,
,
niàn

guān
yīn

,
,
xún
shēnɡ

huí

。
。
yún
léi

chè
diàn
,
,
jiànɡ
báo
shù


,
,
niàn

guān
yīn

,
,
yìnɡ
shí

xiāo
sàn
。
。

zhònɡ
shēnɡ
bèi
kùn
è
,
,

liànɡ


shēn
,
,
guān
yīn
miào
zhì

,
,
nénɡ
jiù
shì
jiān

。
。


shén
tōnɡ

,
,
guǎnɡ
xiū
zhì
fānɡ
biàn
便
,
,
shí
fānɡ
zhū
guó

,
,

chà

xiàn
shēn
。
。
zhǒnɡ
zhǒnɡ
zhū
è

,
,

y ù
guǐ
chù
shenɡ
,
,
shēnɡ
lǎo
bìnɡ


,
,

jiàn

lìnɡ
miè
。
。
zhēn
guān
qīnɡ
jìnɡ
guān
,
,
guǎnɡ

zhì
huì
guān
,
,
bēi
guān


guān
,
,
chánɡ
yuàn
chánɡ
zhān
yǎnɡ
。
。

gòu
qīnɡ
jìnɡ
guānɡ
、
、
huì


zhū
àn
,
,
nénɡ

zāi
fēnɡ
huǒ
,
,

mínɡ
zhào
shì
jiān
。
。
bēi

jiè
léi
zhèn
,
,


miào

yún
,
,
shù
gān,
,
miè
chú
fán
nǎo
yàn
。
。
zhènɡ
sònɡ
jīnɡ
guān
chù
,
,

wèi
jūn
zhèn
zhōnɡ
,
,
niàn

guān
yīn

,
,
zhònɡ
yuàn

tuì
退
sàn
。
。
miào
yīn
guān
shì
yīn
、
、
fàn
yīn
hǎi
cháo
yīn
,
,
shènɡ

shì
jiān
yīn
,
,
shì


chánɡ
niàn
。
。
niàn
niàn

shēnɡ

。
。
guān
shì
yīn
jìnɡ
shènɡ
,
,


nǎo

è
、
、
nénɡ
wéi
zuò


。
。


qiè
gōnɡ

,
,

yǎn
shì
zhònɡ
shēnɡ
,
,


hǎi

liànɡ
,
,
shì

yīnɡ
dǐnɡ

。
。

ěr
shí
chí
cónɡ
zuò

,
,
qián
bái

yán


shì
zūn
,
,
ruò
yǒu
zhònɡ
shēnɡ
、
、
wén
shì
guān
shì
yīn


p ǐn
、
、

zɑi
zhī

,
,

mén
shì
xiàn
shén
tōnɡ

zhě
,
,
dānɡ
zhī
shì
rén
gōnɡ


shǎo
。
。


shuō
shì

mén
pǐn
shí
,
,
zhònɡ
zhōnɡ

wàn

qiān
zhònɡ
shēnɡ
,
,
jiē


děnɡ
děnɡ
ā
nuò
du ō
luó
sān
miǎo
sān


xīn
。
。

精彩推薦