体育彩票开奖历史:十善业道经

《十善业道经》中文版本为唐朝实叉难陀翻译,北宋施护所译《佛为娑伽罗龙王所说大乘经》为同经异译,本经出自西晋月氏国三藏竺法护译《佛说海龙王经》,为其第十一品《十德六度》,是释迦牟尼佛在娑竭罗(意为:咸水海)龙宫,为龙王所宣说的经典...[详情]

十善业道经注音

[十善业道经] 发表时间:2015-01-19 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
\

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

福利彩票开奖查询公告 www.jgrrs.tw
shì

wén


shí
,
,

zài
suō
jié
luó
lóng
gōng
,
,


qiān


qiū
zhòng
,
,
sān
wàn
èr
qiān


。
。
ěr
shí
shì
zūn
gào
lóng
wáng
yán


qiè
zhòng
shēng
,
,
xīn
xiǎng


,
,
zào,
,
yóu
shì

yǒu
zhū

lún
zhuǎn
。
。
lóng
wáng
,
,

jiàn

huì


hǎi
zhōng
,
,
xíng

zhǒng
lèi

biéshì

qiè
,
,


yóu
xīn
zào
shàn

shàn
shēn

、
、


、
、


suǒ
zhì
。
。
ér
xīn
jiàn

,
,
dàn
shì

wàng
zhū,
,

jìng

zhǔsuǒ
。
。
suī

suí

suǒ
xiàn

tóng
,
,
ér
shí

zhōng

yǒu
zuò
zhě
,
,


qiè

jiē,
,

xìng

huàn
。
。
zhì
zhě
zhī

,
,
yīng
xiū
shàn

,
,

shì
suǒ
shēng
yùn
、
、
chù
、
、
jiè
děng
,
,
jiē

duān
zhèng
,
,
jiàn
zhě

yàn
。
。

lóng
wáng
,
,

guān

shēn
,
,
cóng
bǎi
qiān

亿


suǒ
shēng
,
,
zhū
xiàng
zhuāng
yán
,
,
guāng
míng
xiǎn
yào
,
,

zhū

zhòng
,
,
shè

liàng

亿

zài
fàn
wáng
,
,xiàn
。
。

yǒu
zhān
yǎng

lái
shēn
zhě
,
,xuàn
。
。

yòu
guān

zhū,
,
miào

yán
jìng
,
,

qiè
jiē
yóu
xiū

shànér
shēng
。
。
yòu
zhū
tiān
lóng


zhòng
děng
,
,

wēi
shì
zhě
,
,

yīn
shànsuǒ
shēng
。
。
jīn

hǎi
zhōng
suǒ
yǒu
zhòng
shēng
,
,
xíng,
,
huò

huò
xiǎo
,
,
jiē
yóu

xīn
zhǒng
zhǒng
xiǎng
niàn
,
,
zuò
shēn
、
、

、
、

zhū

shàn

,
,
shì

suíshòu
bào
。
。

jīn
dāng
yīng

shì
xiū
xué
,
,

lìng
zhòng
shēng
liǎo

yīn
guǒ
,
,
xiū

shàn

。
。

dāng


zhèng
jiàn

dòng
,
,


duò
zài
duàn
cháng
jiàn
zhōng
。
。

zhū

tián
,
,
huān

jìng
yàng
。
。
shì


děng


rén
tiān
zūn
jìng
gòng
yàng
。
。

lóng
wáng
,
,
dāng
zhī


yǒu


,
,
néng
duàn

qiè
zhū
è
dào

。
。

děng
wéi

wèi

zhòu

cháng
niàn

wéi
guān
chá
shàn

,
,
lìng
zhū
shàn

niàn
niàn
zēng
zhǎng
,
,

róng
háo
fēn

shàn
jiàn

。
。
shì

néng
lìng
zhū
è
yǒng
duàn
,
,
shàn

yuán
mǎn
,
,
cháng

qīn
jìn
zhū

shèng
zhòng
。
。
yán
shàn

zhě

wèi
rén
tiān
shēn
、
、
shēng
wén


、
、

jué


、
、

shàng


,
,
jiē,
,

wéi
gēn
běn
,
,
ér

chéng
jiù
,
,

míng
shàn

。
。shì
shí
shàn

dào
。
。

děng
wéi
shí
wèi
néng
yǒng

shā
shēng
、
、
tōu
dào
、
、
xié
xíng
、
、
wàng

、
、
liǎng
shé
、
、
è
kǒu
、
、


、
、
tān

、
、
chēn
huì
、
、
xié
jiàn
。
。
lóng
wáng
,
,
ruò

shā
shēng
,
,


chéng
jiù
shí

nǎo

。
。

děng
wéi
shí

、
、

zhū
zhòng
shēng

shī

wèi
èr
、
、
cháng

zhòng
shēngxīn
sān
、
、
yǒng
duàn

qiè
chēn
huì、
、
shēn
cháng

bìng

、
、
shòu
寿
mìng
cháng
yuǎn
liù
、
、
héng
wéi
fēi
rén
zhī
suǒ
shǒu


、
、
cháng

è
mèng
qǐn
jiào
kuài


、
、
miè
chú
yuàn
jié
zhòng
yuàn

jiě
jiǔ
、
、

è
dào

shí
、
、
mìng
zhōng
shēng
tiān
。
。
shì
wéi
shí
。
。
ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chéng

shí
,
,


suí
xīn

zài
shòu
寿
mìng
。
。lóng
wáng
,
,
ruò

tōu
dào
,
,


shí
zhǒng

bǎo
xìn

。
。

děng
wéi
shí

、
、

cái
yíng

,
,
wáng
zéi
shuǐ
huǒ

fēi
ài


néng
sàn
miè
èr
、
、
duō
rén
ài
niàn
sān
、
、
rén
、
、
shí
fāng
zàn
měi

、
、

yōu
sǔn
hài
liù
、
、
shàn
míng
liú


、
、
chǔ
zhòng

wèi

、
、
cái
mìng


ān

,
,
biàn
cáiquē
jiǔ
、
、
cháng
huái
怀
shī

shí
、
、
mìng
zhōng
shēng
tiān
。
。
shì
wéi
shí
。
。
ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chéng

shí
,
,

zhèng
qīng
jìngzhì
。
。lóng
wáng
,
,
ruò

xié
xíng
,
,zhòng
zhì
suǒ
zàn

。
。

děng
wéi


、
、
zhū
gēn
tiáo
shùn
èr
、
、
yǒng

xuān
diào
sān
、
、
shì
suǒ
chēng
tàn

、
、


néng
qīn
。
。
shì
wéi

。
。
ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chéng

shí
,
,


zhàng

yǐn

zàng
xiàng
。
。lóng
wáng
,
,
ruò

wàng

,
,zhǒng
tiān
suǒ
zàn

。
。

děng
wéi


、
、
kǒu
cháng
qīng
jìng
,
,
yōu

huā
xiāng
èr
、
、
wéi
zhū
shì
jiān
zhī
suǒ
xìn

sān
、
、

yán
chéng
zhèng
,
,
rén
tiān
jìng
ài

、
、
cháng

ài

ān
wèi
zhòng
shēng

、
、

shèng


,
,
sān

qīng
jìng
liù
、
、
yán


shī
,
,
xīn
cháng
huān


、
、

yán
zūn
zhòng
,
,
rén
tiān
fèng
xíng

、
、
zhì
huì
shū
shèng
,
,

néng
zhì

。
。
shì
wéi

。
。
ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chéng

shí
,
,lái
zhēn
shí

。
。lóng
wáng
,
,
ruò

liǎng
shé
,
,zhǒng


huài

。
。

děng
wéi


、
、


huài
shēn
,
,

néng
hài

èr
、
、


huài
juàn
shǔ
,
,

néng


sān
、
、


huài
xìn
,
,
shùn
běn、
、


huài

xíng
,
,
suǒ
xiū
jiān、
、


huài
shàn
zhī
shí
,
,

kuáng
huò

。
。
shì
wéi

。
。
ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chéng

shí
,
,

zhèng
juàn
shǔ
,
,
zhū

wài
dào

néng

huài
。
。lóng
wáng
,
,
ruò

è
kǒu
,
,


chéng
jiù

zhǒng
jìng

。
。

děng
wéi


、
、
yán

guāi

èr
、
、
yán
jiē


sān
、
、
yán
、
、
yán

měi
miào

、
、
yán

chéng
lǐng
liù
、
、
yán

xìn
yòng

、
、
yán
、
、
yán
jìn
ài
yào
。
。
shì
wéi

。
。
ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chéng

shí
,
,lái
fàn
yīn
shēng
xiàng
。
。lóng
wáng
,
,
ruò,
,


chéng
jiù
sān
zhǒng
jué
dìng
。
。

děng
wéi
sān

、
、
dìng
wéi
zhì
rén
suǒ
ài
èr
、
、
dìng
néng

zhì

shí

wèn
sān
、
、
dìng

rén
tiān
wēi

zuì
shèng
,
,

yǒu

wàng
。
。
shì
wéi
sān
。
。
ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chéng

shí
,
,


lái
zhū
suǒ
shòu

,
,
jiē

táng
juān
。
。lóng
wáng
,
,
ruò

tān

,
,


chéng
jiù

zhǒng

zài
。
。

děng
wéi


、
、
sān


zài
,
,
zhū
gēnèr
、
、
cái


zài
,
,

qiè
yuàn
zéi

néng
duó

sān
、
、zài
,
,
suí
xīn
suǒ


jiē
bèi


、
、
wáng
wèi

zài
,
,
zhēn

miào

jiē
fèng
xiàn


、
、
suǒ
huò
zhī

,
,
guò
běn
suǒ
qiú
bǎi
bèi
shū
shèng
,
,
yóu


shí
,
,

qiān


。
。
shì
wéi

。
。
ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chéng

shí
,
,
sān
jiè

zūn
,
,
jiē
gòng
jìng
yàng
。
。lóng
wáng
,
,
ruò

chēn
huì
,
,zhǒng

yuè
xīn

。
。

děng
wéi


、
、

sǔn
nǎo
xīn
èr
、
、

chēn
huì
xīn
sān
、
、

zhèng
sòng
xīn

、
、
róu

zhì
zhí
xīn

、
、

shèng
zhě

xīn
liù
、
、
cháng
zuò


,
,
ān
zhòng
shēng
xīn

、
、
shēn
xiàng
duān
yán
,
,
zhòng
gòng
zūn
jìng

、
、


rěn

,
,

shēng
fàn
shì
。
。
shì
wéi

。
。
ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chéng

shí
,
,


ài
xīn
,
,
guān
zhě

yàn
。
。lóng
wáng
,
,
ruò

xié
jiàn
,
,


chéng
jiù
shí
gōng


。
。

děng
wéi
shí

、
、

zhēn
shàn


,
,
zhēn
shàn
děng

èr
、
、
shēn
xìn
yīn
guǒ
,
,
níng
yǔn
shēn
mìng
,
,
zhōng

zuò
è
sān
、
、
wéi
guī


,
,
fēi

tiān
děng

、
、
zhí
xīn
zhèng
jiàn
,
,
yǒng


qiè

xiōng

wǎng

、
、
cháng
shēng
rén
tiān
,
,

gēng
è
dào
liù
、
、

liàng

huì
,
,
zhuǎn
zhuǎn
zēng
shèng

、
、
yǒng

xié
dào
,
,
xíng

shèng
dào

、
、


shēn
jiàn
,
,
shě
zhū
è

jiǔ
、
、
zhù

ài
jiàn
shí
、
、

duò
zhū
nàn
。
。
shì
wéi
shí
。
。
ruò
néng
huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
,
,
hòu
chéng

shí
,
,

zhèng

qiè


,
,
chéng
jiù

zài
shén
tōng
。
。

ěr
shí
,
,
shì
zūn

gào
lóng
wáng
yán

ruò
yǒu
shàn

,
,

xiū
dào
shí
,
,
néng

shā
hài
,
,
ér
xíng
shī

,
,
cháng

cái
bǎo
,
,

néng
qīn
duó
,
,
cháng
shòu
寿

yāo
,
,

wéi

qiè
yuàn
zéi
sǔn
hài
。
。
,
,
ér
xíng
shī

,
,
cháng

cái
bǎo
,
,

néng
qīn
duó
,
,
zuì
shèng


,
,

néng
bèi

zhū


zàng
。
。

fēi
fàn
xíng
,
,
ér
xíng
shī

,
,
cháng

cái
bǎo
,
,

néng
qīn
duó
,
,

jiā
zhí
shùn
,
,
,
,

yǒu
néng


xīn
shì
zhě
。
。


kuáng

,
,
ér
xíng
shī

,
,
cháng

cái
bǎo
,
,

néng
qīn
duó
,
,

zhòng
huǐ
bàng
,
,
shè
chí
zhèng

,
,


shì
yuàn
,
,
suǒ
zuò

guǒ
。
。


jiàn

,
,
ér
xíng
shī

,
,
cháng

cái
bǎo
,
,

néng
qīn
duó
,
,
juàn
shǔ


,
,
tóng

zhì
yào
,
,
héng

guāi
zhèng
。
。


è

,
,
ér
xíng
shī

,
,
cháng

cái
bǎo
,
,

néng
qīn
duó
,
,

qiè
zhòng
huì
,
,
huān

guī

,
,
yán
jiē
xìn
shòu
,
,

wéi

zhě
。
。
,
,
ér
xíng
shī

,
,
cháng

cái
bǎo
,
,

néng
qīn
duó
,
,
yán


shè
,
,
rén
jiē
jìng
shòu
,
,
néng
shàn
fāng
biàn
便
,
,
duàn
zhū

huò
。
。

tān
qiú
xīn
,
,
ér
xíng
shī

,
,
cháng

cái
bǎo
,
,

néng
qīn
duó
,
,

qiè
suǒ
yǒu
,
,


huì
shě
,
,
xìn
jiě
jiān

,
,


wēi

。
。

fèn
忿

xīn
,
,
ér
xíng
shī

,
,
cháng

cái
bǎo
,
,

néng
qīn
duó
,
,


chéng
jiù
,
,

ài
xīn
zhì
,
,
zhū
gēn
yán
hǎo
,
,
jiàn
jiē
jìng
ài
。
。

xié
dǎo
xīn
,
,
ér
xíng
shī

,
,
cháng

cái
bǎo
,
,

néng
qīn
duó
,
,
héng
shēng
zhèng
jiàn
jìng
xìn
zhī
jiā
,
,
jiàn

wén

,
,
gòng
yàng
zhòng
sēng
,
,
cháng

wàng
shīxīn
。
。
shì
wéi

shì
xiū


dào
shí
,
,
xíng
shí
shàn

,
,

shī
zhuāng
yán
,
,
suǒ
huòshì
。
。

lóng
wáng
,
,

yào
yán
zhī

xíng
shí
shàn
dào
,
,

jiè
zhuāng
yán

,
,
néng
shēng

qiè
,
,
mǎn


yuàn
。
。
rěn

zhuāng
yán

,
,


yuán
yīn
,
,

zhòng
xiàng
hǎo
。
。
jīng
jìn
zhuāng
yán

,
,
néng


yuàn
,
,zàng
。
。
dìng
zhuāng
yán

,
,
néng
shēng
niàn
、
、
huì
、
、
cán
kuì
、
、
qīng
ān
。
。
huì
zhuāng
yán

,
,
néng
duàn

qiè
fēn
bié
wàng
jiàn
。
。


zhuāng
yán

,
,

zhū
zhòng
shēng
,
,


nǎo
hài
。
。
bēi
zhuāng
yán

,
,
mǐn
zhū
zhòng
shēng
,
,
cháng

yàn
shě
。
。

zhuāng
yán

,
,
jiàn
xiū
shàn
zhě
,
,
xīn

xián

。
。
shě
zhuāng
yán

,
,

shùn
wéi
jìng
,
,

ài
huì
xīn
。
。

shè
zhuāng
yán

,
,
cháng
qín
shè
huà

qiè
zhòng
shēng
。
。
niàn
chù
zhuāng
yán

,
,
shàn
néng
xiū


niàn
chù
guān
。
。
zhèng
qín
zhuāng
yán

,
,

néng
duàn
chú

qiè

shàn

,
,
chéng

qiè
shàn

。
。
shén

zhuāng
yán

,
,
héng
lìng
shēn
xīn
qīng
ān
kuài

。
。

gēn
zhuāng
yán

,
,
shēn
xìn
jiān

,
,
jīng
qín
fěi
xiè
,
,
cháng


wàng
,
,

rán
tiáo
shùn
,
,
duàn
zhū
fán
nǎo
。
。

zhuāng
yán

,
,
zhòng
yuàn
jìn
miè
,
,

néng
huài
zhě
。
。
jué
zhī
zhuāng
yán

,
,
cháng
shàn
jué


qiè
zhū

。
。
zhèng
dào
zhuāng
yán

,
,

zhèng
zhì
huì
cháng
xiàn
zài
qián
。
。
zhǐ
zhuāng
yán

,
,

néng

chú

qiè
jié
shǐ
使
。
。
guān
zhuāng
yán

,
,
néng

shí
zhī
zhū


xìng
。
。
fāng
biàn
便
zhuāng
yán

,
,


chéng
mǎn
,
,
wéi

wéi

。
。

lóng
wáng
,
,
dāng
zhī

shí
shàn

,
,
nǎi
zhì
néng
lìng
shí

、
、

wèi
、
、
shí


gòng
,
,

qiè


,
,
jiē

yuán
mǎn
,
,
shì


děng
yīng
qín
xiū
xué
。
。
lóng
wáng
,
,qiè
chéng


luò
,
,
jiēér

ān
zhù
,
,

qiè
yào
cǎo
huì

cóng
lín
,
,

jiē


ér

shēng
cháng
。
。

shí
shàn
dào
,
,shì
。
。

qiè
rén
tiān
,
,

zhī
ér

,
,

qiè
shēng
wén
,
,

jué


、
、
zhū


xíng
,
,

qiè


,
,
xián
gòng


shí
shàn


ér

chéng
jiù
,
,
ruò

shí
shàn

,
,

xīu
xing
zhèng
guǒ
,
,


kōng
zhōng
jiàn
lóu

huò
zhòng
dào
zi
,
,

chéng
jiù
shēng
zhǎng
,
,

yǒu
shì
chù
。
。

shuō

jīng

,
,
suō
jié
luó
lóng
wáng

zhū

zhòng
,
,

qiè
shì
jiān
tiān
、
、
rén
、
、
ā
xiū
luó
děng
,
,
jiē

huān

,
,
xìn
shòu
fèng
xíng
。
。

精彩推荐